Päevakajaline     Tööhõive     Tööelu kvaliteet     Hoolekanne     Tervislikud eluviisid     Sooline võrdõiguslikkus     Projektid     Parimad praktikad  
      ESF Eestis
      Info rakendajale
      Seire
      Hindamised
      Struktuur
      Rahvusvahelisus
      Sooline tasakaal
      Ettekanded
      ESF Euroopas
      Kontaktid
      2014+ perioodi planeerimine
      
» Päevakajaline

 

 

 

ESF kodulehe rubriiki "Toetuse andmise tingimused (programmid)" (2014+ perioodi planeerimine) hakkame me valmimisjärjekorras üles panema järgmise perioodi programmide (TATide) esmaseid versiooni.  Esmastele versioonidele saavad huvitatud osapooled saata ka omapoolseid  ettepanekuid ja kommentaare.

 

 
Euroopa Komisjon kiitis juunikuus  heaks eurorahade kasutamise strateegia Euroopa Liidu eelarveperioodil 2014-2020, mil Eestil on võimalik saada 5,913 miljardit eurot toetust. Euroraha kasutamise aluseks on Eesti ja Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud 5 fondi hõlmav partnerluslepe. Selles on kokku lepitud rahastamisprioriteedid, eesmärgid ja oodatavad tulemused, euroraha kasutamise eeltingimused ning vahendite administreerimise üldine korraldus. Lisaks partnerlusleppele kinnitatakse peagi ka kolm rakenduskava (ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava, maaelu arengukava ning merendus- ja kalandusfondi rakenduskava). Eesmärk on sel aastal alustada uue perioodi vahendite kasutamisega

 
SA Innove hakkas välja andma struktuurivahendite-teemalist veebiuudiskirja "Toetuse teataja". Uudiskiri on mõeldud nii toetuse saajatele, taotlejatele kui ka  muidu huvilistele. Toetuste Teataja ilmub 3-4 korda aastas ja sellega saab liituda Innove kodulehel.

 

 

Uudised

Veebihaldaja sotsiaalfond@sm.ee